Regulamin uczestnictwa w Dniach Integracyjnych oraz Gry Kampusowej „Discover Lazarski University”

§ 1
Informacje ogólne

 1. Organizatorem Dni Integracyjnych oraz Gry Kampusowej „Discover Lazarski University” (zwanej dalej Grą), jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą przy ul. Świeradowskiej 43, zwana dalej „Organizatorem” lub „Uczelnią”.
 2. Celem Dni Integracyjnych jest zapoznanie nowych studentów ze strukturą uczelni oraz wzajemne poznanie się.
 3. Dni Integracyjne odbędą się na terenie Uczelni w dniach 29 września i 5 października 2022 r.

§ 2
Rejestracja

 1. W Dniach Integracyjnych uczestniczą studenci 1 roku, którzy rozpoczynają studia na Uczelni Łazarskiego w danym roku akademickim.
 2. Osoby, które chcą uczestniczyć w Dniach Integracyjnych muszą do 22 września 2022 r. w przypadku studentów studiów stacjonarnych polskojęzycznych i do 28 września 2022 r. w przypadku studentów studiów anglojęzycznych wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: integracja.lazarski.pl i zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz otrzymać mailowe potwierdzenie zgłoszenia.
 3. Uczestnictwo w Dniach Integracyjnych oznacza obowiązek przestrzegania niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna będzie także w miejscu wydarzenia. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji.

§ 3
Zdjęcia podczas Dni Integracyjnych

 1. W celu udokumentowania Dni Integracyjnych oraz Gry Kampusowej, będą wykonywane w ich trakcie fotografie, które zostaną opublikowane na stronach internetowych należących do Uczelni oraz na profilach Uczelni w social mediach Uczelni w tym m.in. Facebook, Instagram.

§ 4
Zasady Gry

 1. Gra Kampusowa „Discover Lazarski University” odbędzie się w dniach 29 września i 5 października 2022 r. na terenie Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Gra jest częścią Dni Integracyjnych organizowanych dla studentów I roku Uczelni Łazarskiego.
 2. Celem Gry Kampusowej jest zapoznanie studentów I roku z Uczelnią Łazarskiego oraz jej poszczególnymi działami.
 3. Zadaniem uczestników Gry Kampusowej jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi Punktami oraz wykonanie zadań. Za każde wykonane zadanie uczestnicy mogą otrzymać punkty, które będą przyznawane przez Punktowych. Każdy Punktowy przyznaje punkty w zależności od stopnia poprawności realizacji zadania. Oceniane będą: współpraca, pomysłowość, kreatywność, stopień wykonania zadania, zaangażowanie. W przypadku braku realizacji zadania uczestnicy nie otrzymują punktów.
 4. Udział w Grze jest bezpłatny.

§ 5
Uczestnicy Gry i Zgłoszenia

 1. Warunkiem uczestnictwa w Grze Kampusowej jest zgłoszenie udziału poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: integracja.lazarski.pl i spełnienie warunków określonych w § 2 Regulaminu.
 2. Zgłoszenia dokonać można do dnia 22 września 2022 r. w przypadku studentów studiów stacjonarnych polskojęzycznych i do 28 września 2022 r. w przypadku studentów studiów anglojęzycznych włącznie.
 3. Dobór składów patroli leży w gestii Organizatora. W uzasadnionych przypadkach dopuszczone jest przeniesienie się uczestnika do innego patrolu.
 4. Członkiem każdego patrolu będzie „patrolowy” – osoba wyznaczona przez Organizatora. Do zadań patrolowego należy:
  1. Zebranie wszystkich członków patrolu, powitanie ich i zapoznanie ze sobą.
  2. Pomoc w dotarciu do punktów i wykonaniu zadań.
  3. Motywowanie i wspieranie członków patrolu.
  4. Pomoc w ustaleniu strategii, która pozwoli zdobyć jak najwięcej punktów.
 5. Każda z osób biorących udział w Grze Kampusowej powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze Kampusowej.
 6. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, złamania zasad fair play bądź utrudniania Gry innym uczestnikom, Organizator ma prawo wykluczyć patrol w dowolnym momencie Gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
 7. Organizator może nie wyrazić zgody na start uczestnika w Grze Kampusowej jeśli stwierdzi, iż ten jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 8. W trakcie Gry członkowie poszczególnych patroli nie mogą się rozdzielać. Liczba członków patrolu będzie weryfikowana w poszczególnych Punktach. W razie niezgodności patrol będzie mógł przystąpić do realizacji danego zdania dopiero wtedy, kiedy wszyscy jego członkowie znajdą się w Punkcie.
 9. Liczba patroli, które mogą wziąć udział w Grze jest ustalana przez Organizatora.
 10. Patrole mogą liczyć około 10 osób.
 11. Organizator poinformuje każdego z uczestników do jakiego patrolu został przydzielony w dniu organizacji Dni Integracyjnych.

§ 6
Przebieg Gry

 1. Gra rozpoczyna się w dniu 29 września 2022 r. o godzinie 10:00, a w dniu 5 października 2022 r. o godzinie 10:00.
 2. Każdy patrol otrzyma od Organizatora pakiet startowy zawierający:
  1. Kartę patrolową, na której należy wpisać skład patrolu oraz jego nazwę.
  2. Mapę miejsc tzw. lokacji, w obrębie których należy się poruszać, kolejność wykonywania zadań jest dowolna.
  3. Dodatkowe instrukcje i rekwizyty, jeśli zadania będą takowych wymagać.
 3. Zadania wykonywane przez patrole będą miały charakter zadań zręcznościowo–wiedzowych.
 4. Na każdej lokacji na patrole będzie czekał Punktowy, będący przedstawicielem Organizatora czuwający nad poprawnym wykonaniem zadań. Po wykonaniu zadania, Punktowy będzie przyznawał punkty patrolowi.
 5. Za wykonanie zadania patrol może otrzymać od 1 do 10 punktów.
 6. Punktacja jest tajna, punktowy nie podaje patrolowi liczby punktów, które im przyznał.
 7. Po zakończeniu gry patrol ma prawo do uzyskania informacji o liczbie zdobytych punktów.
 8. Gra składa się z około 8 zadań (lokacji do odwiedzenia). W przypadku niezaliczenia wszystkich zadań obowiązkowych patrol nie będzie brany pod uwagę w procesie wyłaniania zwycięzców.
 9. Dodatkowo patrole mogą otrzymać punkty, za zrobienie grupowego zdjęcia na terenie kampusu z widoczną nazwą patrolu.
 10. W celu otrzymania punktów za zdjęcia, patrol musi wysłać je na konto Instagramowe Uczelni @lazarskiuni. Za zdjęcie patrol może otrzymać 3 punkty.

§ 7
Zwycięzcy Gry Kampusowej

 1. Gra kończy się 29 września 2022 r. o godzinie 13:00, a w dniu 5 października 2022 r. o godzinie 13:00.
 2. Patrole, które do godziny 13:00 nie oddadzą karty patrolowej do Punktu finałowego, nie będą brane pod uwagę w procesie wyłaniania zwycięzców.
 3. Zakończenie Gry nie jest równoznaczne z ogłoszeniem wyników.
 4. Zwycięzcy Gry zostaną wyłonieni po podliczeniu wszystkich punktów, które otrzymali wykonując zadania w poszczególnych Punktach. Zwycięzcą Gry zostanie patrol, który łącznie otrzyma największą liczbę punktów.
 5. W przypadku, gdy dwa lub więcej patroli otrzyma równą liczbę punktów przystąpią one do dodatkowego zadania rozstrzygającego, które w ostateczny sposób wyłoni zwycięzców.
 6. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu maksymalnie dwóch godzin od zakończenia Gry. Dodatkowo wyniki zostaną ogłoszone i opublikowane na social mediach Uczelni m.in. na kanale Instagram.

§ 8
Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych uczestników rejestrujących się na Dni Integracyjne oraz zgłaszających się do Gry.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Dniach Integracyjnych roku akademickiego w Uczelni Łazarskiego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b - realizacja oraz podejmowanie działań w celu wykonania umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionego interesu jakim jest zapewnienie kontaktu z uczestnikami oraz realizacja przyjętego przez uczelnię kalendarza wydarzeń roku akademickiego.
 4. Twoje dane osobowe mogą być także przetwarzane jeżeli będziesz uczestniczył/a w Grze Kampusowej „Discover Lazarski University” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b - realizacja oraz podejmowanie działań w celu wykonania umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionego interesu jakim jest zapewnienie kontaktu z uczestnikami oraz dbałość o prawidłowy proces komunikacji i integracji studentów.
 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji Twojego uczestnictwa w Dniach Integracyjnych, jeżeli będziesz uczestniczył/a w Grze Kampusowej „Discover Lazarski University” do czasu rozstrzygnięcia organizowanego wydarzenia.
 6. Odbiorcami moich danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez nas podmiotom, które obsługują systemy teleinformatyczne Administratora oraz udostępniające narzędzia teleinformatyczne lub świadczące dla Administratora usługi chmurowe, pocztowe czy hostingu.
 7. Twoje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym decyzjom, w tym profilowaniu.
 8. Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 9. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Posiadasz prawo wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania danych osobowych, opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w Dniach Integracyjnych i Grze Kampusowej „Discover Lazarski University”.
 12. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach internetowych Uczelni.
 2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn.
 4. Wszelkie zmiany Regulaminu będą dostępne na stronach internetowych Uczelni.